انگلیسی روز به روز
دسترسی آسان به موضوعات آموزشی زبان انگلیسی 
قالب وبلاگ

Count and Noncount Nouns: Basic Rules

در این بخش اصول کلی گرامری در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی را بررسی می کنیم:

Adjectives with Countable and Uncountable Nouns

The Basic Rules: Count and Noncount Nouns

A count noun is one that can be expressed in plural form, usually with an "s." For example, "cat—cats," "season—seasons," "student—students."

اسامی قابل شمارش را می توان به شکل جمع به کار برد اما غیر قابل شمارشها قابل جمع بستن نمی باشند:

A noncount noun is one that usually cannot be expressed in a plural form. For example, "milk," "water," "air," "money," "food." Usually, you can't say, "He had many moneys."

Count and Noncount Nouns with Adjectives

Most of the time, this doesn't matter with adjectives. For example, you can say, "The cat was gray" or "The air was gray." However, the difference between a countable and uncountable noun does matter with certain adjectives, such as "some/any," "much/many," and "little/few."

بیشتر اوقات هنگامی که از صفات استفاده می کنیم مشکل خاصی نداریم زیرا اکثر صفات جمع بسته نمی شوند اما در مورد صفاتی که به کمیت مربوط می شوند باید دقت کردصفاتی نظیر:

Some/Any: Some and any countable and uncountable nouns.

دو صفت بالا برای هر دو مورد یعنی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار میروند:

 • "There is some water on the floor."
 • "There are some Mexicans here."
 • "Do you have any food?"
 • "Do you have any apples?"

Much/Many: Much modifies only uncountable nouns. Many modifies only countable nouns.

muchفقط برای غیر قابل شمارش و manyفقط برای قابل شمارش استفاده می شود:

 • "We don't have much time to get this done."
 • "Many Americans travel to Europe."

Little/Few: Little modifies only uncountable nouns.

littleتنها برای غیر قابل شمارش:

 • "He had little food in the house."
 • "The doctor had little time to think in the emergency room."

Few modifies only countable nouns.

fewتنها برای قابل شمارش:

 • "There are few doctors in town."
 • "Few students like exams."

Other basic rules

سایر اصول اولیه:a lot of وlots of جایگزینهای غیر رسمی much و many هستند که هم با اسامی غیر قابل شمارش و هم با اسامی قابل شمارش جمع به کار می روند.

A lot of/lots of:A lot of/lots of are informal substitutes for much and many. They are used with uncountable nouns when they mean much and with countable nouns when they mean many

 • "They have lots of (much) money in the bank."
 • "A lot of (many) Americans travel to Europe."
 • "We got lots of (many) mosquitoes last summer."
 • "We got lots of (much) rain last summer."

A little bit of:A little bit of is informal and always precedes an uncountable noun.

a little bit of یک اصطلاح غیر رسمی است که معادل فارسی آن یک کم یا یه خرده می باشد و فقط با اسامی غیر قابل شمارش کاربرد دارد:

 • "There is a little bit of pepper in the soup."
 • "There is a little bit of snow on the ground."

Enough: Enough modifies both countable and uncountable nouns.

enough به معنای مقدار کافی با هر دو گروه اسامی به کار می رود:

 • "There is enough money to buy a car."
 • "I have enough books to read."

Plenty of: Plenty of modifies both countable and uncountable nouns.

plenty of به معنی تعداد یا مقدار زیاد با هر دو گروه اسم استفاده می شود:

 • "They have plenty of money in the bank."
 • "There are plenty of millionaires in Switzerland."

No: No modifies both countable and uncountable nouns.

no نیز به عنوان منفی کننده با هر دو گروه از اسامی به کار می رود:

 • "There is no time to finish now."
 • "There are no squirrels in the park."

       مباحث تکمیلی این بخش در پستهای بعدی ارائه می شود.

[ سه شنبه دهم شهریور ۱۳۸۸ ] [ 14:47 ] [ زهره قائمی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ سعی دارم موضوعات کتاب درسی زبان پیش دانشگاهی را به صورت تفکیک شده در اختیار دانش اموزانم قرار دهم و امیدوارم در جهت یادگیری بیشتر آنان موثر باشد. یقینا دریافت نظرات شما بسیار مفید خواهد بود.متشکرم:زهره قائمی
امکانات وب